Detalls tècnics

La llamborda natural TerraPref logotip 08.2016. és la llamborda ideal per zones d’interès natural o paisatgístic i per projectes amb sensibilitat amb el medi ambient.

Un altre aspecte molt important és que podem utilitzar les mateixes terres de l’obraD’aquesta manera reduïm contaminació en el procés de fabricació i en el procés de  transport per carretera d’àrids fins a planta de prefabricats i de llambordes i el transport des de la fàbrica l’obra.

terra-pref tardor 05

Aquest sistema de pavimentació comporta a nivell medi ambiental un estalvi energètic, una millor gestió dels recursos naturals, disminució de la contaminació i menys emissions de CO2.

 

  • La llamborda natural Terra-Pref té una resistència a la compressió segons UNE 1338 a 28 dies  d’entre 4.5 a 8 Mpa, en funció de l’àrid seleccionat, del tipus i dosificació del lligam.
  • La seva col·locació pot esser sobre sorra, morter, formigó o sobre paviments existents.
  • La seva resistència al trencament per flexió pot estar entre 0.10 i 0.15 Mpa depenent de l’àrid seleccionat, del tipus i dosificació del lligam.
  • Tant el gruix de 6.3 cm  i forma de 20.32 x 20.32 cm es  poden modificar en funció de comandes especials.
  • La granulometria del àrid pot modificar dins de uns límits establerts per la nostre investigació en I+D.

 

Els bons resultats  dels nostres estudis, proves, produccions i assaigs per laboratori extern de mostres de llamborda Terra-Pref, ens donen la seguretat de tenir un sistema i un producte de qualitat que posem a la seva disposició aquesta innovació tecnològica, essent una variant eco-constructiva al model actual de pavimentació.

TERRA-PREF fabricació 105